Slide
Oftal - Koralewscy
Twój
Optyk w Poznaniu
Slide
Oftal - Koralewscy
Twój
Optyk w Poznaniu
previous arrow
next arrow

  Polityka prywatności

  POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

  OFTAL-KORALEWSCY.PL

   

  Ochrona prywatności użytkowników witryny oftal-koralewscy.pl ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy oraz jakie stosujemy zasady dla ich przetwarzania i wykorzystywania. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie, stosownie do art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

   

  § 1 Postanowienia ogólne

   

  1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.oftal-koralewscy.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm. – zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych), jest Optical Center Oftal Koralewscy Jakub Koralewski z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sikorskiego6/2, 61-535 Poznań (dalej: „O.C. Oftal Koralewscy”)

  2. Kontakt z O.C. Oftal Koralewscy możliwy jest: (i)na adres e-mail: poczta@optyk-koralewscy.pl (ii) pisemnie, na adres: O.C. Oftal Koralewscy ul. Sikorskiego 6/2, 61-535 Poznań

  3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.oftal-koralewscy.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników.

  4. W celu zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującymi w ramach innych serwisów internetowych, do których użytkownik może zostać przekierowany poprzez kliknięcie w zamieszczone w serwisie łącza („linki”), prosimy o zapoznanie się z Politykami Prywatności obowiązującymi w ramach tych serwisów.

  5. Użytkownik, który korzysta z serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Polityką Plików „Cookies” (zawartą w osobnym dokumencie) oraz zrozumienie ich treści.

  6. W razie konieczności, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie.

   

  § 2 Pozyskiwanie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

   

  1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

  2. Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z serwisu. Za jego pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. W takim przypadku zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

   1. W związku z powyższym, przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

   2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkowników polega na zaznaczeniu okienka wyboru w serwisie internetowym.

   3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail. W przypadku wyrażenia przez użytkownika dobrowolnej zgody jego dane osobowe będą również przetwarzane dla celów marketingowych przez podmioty współpracujące z administratorem.

  4. Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).

  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że pozyskiwane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

  6. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

   

  § 3 Cele przetwarzania pozyskiwanych danych osobowych

   

  1. O.C. Oftal Koralewscy jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:

   1. zapewnianie obsługi użytkowników,

   2. zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

   3. dostosowywanie oferty do zainteresowań użytkowników, w tym reklam i informacji handlowych,

   4. kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,

   5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług.

  2. O.C. Oftal Koralewscy jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne w związku z korzystaniem z serwisu i do osiągnięcia celu przetwarzania.

   

  § 4 Udostępnianie danych

   

  1. O.C. Oftal Koralewscy zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników (np. usługi dostarczania subskrybowanych wiadomości lub obsługi panelu klienta). Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:

   1. uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub

   2. jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa.

  2. O.C. Oftal Koralewscy jako administrator danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom z zastrzeżeniem art. 28 RODO.

  3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności O.C. Oftal Koralewscy zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi.

  4. O.C. Oftal Koralewscy może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności świadczonych usług lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

   

  § 5 Metody kontroli przez Użytkownika

   

  1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub przeniesienia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych lub ich przeniesienie odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej poczta@optyk-koralewscy.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.

  2. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.

   

  § 6 Prawo do wniesienia skargi

   

  Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

   

  § 7 Bezpieczeństwo

   

  Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

   

   

   

  SZCZEGÓŁY ORAZ POLITYKA COOKIES

  Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i okazane w ten sposób zainteresowanie naszym Salonem. Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo, odwiedzając naszą stronę internetową.

  1. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej

  Stronę internetową www.oftal-koralewscy.pl można odwiedzać bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jedynie w wypadku gdy wyrazili Państwo stosowną zgodę lub jesteśmy do tego prawnie upoważnieni, gromadzimy od Państwa jako użytkownika witryny dane osobowe w celu udostępniania treści tej witryny i oferowania Państwu innych usług.

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych na naszej witrynie

  Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami Europejskiego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z poniższymi podstawami prawnymi:

  a.) Na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 RODO UE) O ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów, przetwarzanie to jest zgodne z prawem na podstawie Państwa zgody. Udzieloną zgodę można w każdej chwili cofnąć. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych danych do chwili cofnięcia zgody.

  b.) W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO UE)

  W niektórych przypadkach Państwa dane będą również przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z Państwem na Państwa wniosek lub w celu wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy, np. w ramach istniejącego zobowiązania z tytułu świadczenia usług na rzecz Państwa.

  c.) W ramach równowagi interesów (art. 6 ust. 1 f RODO UE)

  W razie konieczności przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich. Są nimi np.:

  • Reklama lub badanie rynku i opinii publicznej, chyba że sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu Państwa danych

  • Wykorzystywanie plików cookie (więcej szczegółów poniżej)

  • Roszczenia prawne i obrona w sporach prawnych

  3. Cel przetwarzania danych na naszej witrynie

  Zasadniczo można korzystać z naszej witryny bez podawania danych osobowych. O ile gromadzimy Państwa dane osobowe na naszej witrynie, odbywa się to w poniższych celach:

   Techniczne udostępnianie witryny i monitorowanie jej funkcjonowania

   Analiza statystyczna korzystania z witryny

   Publikacja treści wprowadzanych podczas wizyty na naszej witrynie

   Publikacja zdjęć na podstawie Państwa zgody

   Udział w konkursach

  4. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

  Państwa dane osobowe gromadzimy na naszej stronie internetowej na różne sposoby:

  4.1 Hosting i pliki dziennika Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: usługi infrastrukturalne i platformowe, pojemność obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi bazodanowe, usługi bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, z których korzystamy przy obsłudze tej oferty online. My, lub nasz dostawca usług hostingowych, przetwarzamy dane dotyczące zasobów, dane kontaktowe, dane dotyczące zawartości, dane kontraktowe, dane użytkowe, metadane i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających naszą ofertę internetową w oparciu o nasze uzasadnione interesy, w celu skutecznego i bezpiecznego dostarczenia tej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z. art. 28 RODO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

  W oparciu o uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO my, lub nasz dostawca usług hostingowych, gromadzimy dane przy każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz dostawcę przesyłającego zapytanie. Informacje w pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wykrycia nadużycia lub oszustwa), a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

  Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa przeglądarka automatycznie wysyła określone informacje do serwera witryny, aby umożliwić komunikację pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem. Informacje te są przechowywane w tzw. pliku dziennika. Są to na przykład następujące informacje:

  – rodzaj i wersja używanej przeglądarki,

  – system operacyjny, z którego Państwo korzystają,

  – strona internetowa, z której trafili Państwo na bieżącą stronę,

  – nazwa hosta (adres IP) Państwa komputera oraz

  – godzina, o której nastąpiło otwarcie.

  Z zastrzeżeniem wszelkich ustawowych obowiązków dotyczących przechowywania danych, usuwamy lub anonimizujemy Państwa adres IP po opuszczeniu przez Państwa strony internetowej, chyba że niniejsza polityka prywatności stanowi inaczej i jest to prawnie dopuszczalne.

  Ponadto informacje przekazywane do naszych serwerów przez Państwa przeglądarkę internetową są wykorzystywane w celu analizy i doskonalenia naszych usług w formie anonimowej, bez możliwości wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby. W ten sposób możemy na przykład wykryć ewentualne błędy lub określić, w których dniach i o jakich godzinach nasze strony internetowe są wykorzystywane szczególnie intensywnie.

  4.2. Wykorzystywanie plików cookie

  Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej witryny są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej witrynie Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez Państwa z tej witryny, sporządzania raportów na temat aktywności na witrynie oraz do świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym łączem. Bieżące łącze: tools.google.com/dlpage/gaoptout Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji (opt-out), który uniemożliwia przyszłe gromadzenie Państwa danych podczas wizyt na tej witrynie: Wyłącz Google Analytics. Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo pod adresem www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.pl/intl/pl/policies/. Należy pamiętać, że na tej witrynie Google Analytics rozszerzono o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

  5. Stosowanie wtyczek serwisów społecznościowych

  5.1. Wtyczki do Facebooka

  Na naszej stronie internetowej mogą być zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczki do Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: deweloper.facebook.com/docs/plugins/ Podczas odwiedzania naszych stron aktywne naciśnięcie przez Państwa przycisku wtyczki nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Potwierdzenie wtyczki do mediów społecznościowych następuje w wyniku aktywnej decyzji użytkownika. W wyniku tego samo Centrum nie wchodzi w posiadanie danych osobowych.

  W wyniku tego Facebook może śledzić wizytę na naszej witrynie lub na fanpage’u Centrum na Facebooku, jeśli użytkownik posiada konto na Facebooku. Nie mamy wpływu na przekazywanie informacji do Facebooka. Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook skojarzył Państwa wizytę na naszych stronach z Państwa kontem na Facebooku, należy wylogować się z Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem pl-pl.facebook.com/policy.php

  5.2. Wtyczki do Instagrama

  Nasza strona korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych („wtyczki”) firmy Instagram, które są obsługiwane przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo firmy Instagram, na przykład w formie „Kamery Instagram”. Przegląd wtyczek do Instagrama i ich wygląd można znaleźć pod adresem: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

  Po wejściu na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, kliknięcie tego przycisku spowoduje nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerami Instagram. Instagram przenosi zawartość wtyczki bezpośrednio do Państwa przeglądarki i osadza je na stronie. W wyniku tego osadzenia Instagram otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny, nawet gdy nie posiadają Państwo profilu Instagram lub nie są aktualnie zalogowani do Instagrama. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z Państwa przeglądarki do serwera Instagram w USA i tam są przechowywane.

  Jeżeli użytkownik jest zalogowany do Instagrama, Instagram może natychmiast powiązać jego wizytę na naszej stronie internetowej z jego kontem Instagram. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład przez naciśnięcie przycisku „Instagram”, informacje te również są przekazywane bezpośrednio na serwer Instagram i tam są przechowywane. Informacje te są ponadto publikowane na koncie Instagram i tam są wyświetlane Państwa kontaktom. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Instagram w zakresie dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Instagram, a także z Państwa prawami i opcjami ustawień mającymi na celu ochronę prywatności: https://help.instagram.com/155833707900388/. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Instagram powiązywał informacje zebrane za pośrednictwem naszej witryny bezpośrednio z Państwa kontem Instagram, trzeba wylogować się z Instagrama przed wizytą na naszej witrynie. Wczytywanie wtyczek Instagrama można również całkowicie zablokować za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą dodatku blokującego wykonywanie skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

  5.3. Korzystanie z wtyczek YouTube

  W celu osadzenia filmów korzystamy m.in. z usług dostawcy YouTube. Operatorem YouTube jest YouTube LLC z siedzibą główną pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Na niektórych naszych stronach internetowych używamy wtyczek od dostawcy YouTube. Po otworzeniu stron internetowych naszej witryny, które są wyposażone w taką wtyczkę – na przykład naszą bibliotekę multimediów – i aktywnym kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki, następuje nawiązywanie połączenia z serwerami YouTube. W wyniku tego serwer YouTube otrzymuje informację o tym, która z naszych stron została odwiedzona. Jeżeli są Państwo zalogowani jako użytkownik YouTube, YouTube przypisuje te informacje do Państwa osobistego konta. Podczas korzystania z wtyczki, np. przez kliknięcie przycisku odtwarzania filmu, informacje te również są przypisywane do konta użytkownika. Temu przypisaniu można zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube i innych kont użytkowników YouTube LLC i Google Inc., a także usuwając odpowiednie pliki cookie tych firm przed wizytą na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony prywatności przez YouTube (Google) można znaleźć na stronie www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

  5.4 Korzystanie z wtyczek Pinterest

  Na naszej stronie używamy tak zwanych wtyczek społecznościowych (dalej „wtyczki”) oferowanych przez Pinterest, obsługiwany przez Pinterest Inc., 808Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (dalej: „Pinterest”). Wtyczki są dostępne np. na przycisku „Pin It” na białym lub czerwonym tle.Przegląd wtyczek Pinterest i ich wygląd można znaleźć pod adresem

  https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

   Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę, która zawiera wyżej wskazane wtyczki, Państwa przeglądarka nie utrzymuje połączenia z serwerami Pinterest. Zawartość wtyczki jest dostarczana bezpośrednio przez Pinterestdo Państwa przeglądarki i jest zintegrowana ze Stroną. Poprzez integrację Pinterest otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka wyświetla odpowiednią stronę nawet jeśli nie posiadają Państwo konta w serwisie Pinterest lub obecnie nie korzystają Państwo ze swojego konta. Ta informacja (włączając Państwa adres IP) jest wysyłana bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Instagram w USA i ta jest przechowywana. Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto w serwisie Pinterest, Pinterest może śledzić Państwa profil na Pinterest. Jeśli korzystają Państwo z wtyczki, na przycisku „Pin It”, ta informacja również jest przesyłana na serwer Pinterest i jest tam przechowywana. Informacja będzie także publikowana (na Państwa profilu na Pinterest) i widoczna dla Państwa kontaktów. Dla ustalenia celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i korzystania z danych przez Pinterest oraz swoich praw i możliwości ustawień ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Pinterest dostępną tutajhttps://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy. Jeśli niechcą Państwo, aby Pinterest gromadził dane zgromadzone przez naszą Stronę muszą Państwo wylogować się ze swojego konta Pinterest przed odwiedzeniem naszej Strony.

  5.5 Korzystanie z wtyczek Twitter

  Na Stronie używamy tak zwanych wtyczek społecznościowych (dalej: „wtyczki”) oferowanych przez mikro blogujący portal Twitter INC., 1355 Market St. Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dalej: „Twitter”). Wtyczki są dostępne z logo Twittera, na przykład w formie niebieskiego „Twitter-Vogels”. Przegląd wtyczek Twitter i ich wygląd można znaleźć pod adresem: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html. Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę, która zawiera wyżej wskazane wtyczki, Państwa przeglądarka nie utrzymuje bezpośredniego połączenia z serwerami Twitter. Zawartość wtyczki jest dostarczana bezpośrednio przez Twittera do Państwa przeglądarki i jest zintegrowana ze Stroną. Poprzez integrację Twitter otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wyświetla odpowiednią stronę nawet jeśli nie posiadają Państwo konta w serwisie Twitter lub nie są Państwo obecnie zalogowani. Wskazana informacja (włączając Państwa adres IP) jest wysyłana bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Twitter i tam są przechowywane. Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto Twitter, Twitter może natychmiast zapobiec odwiedzaniu Strony przez Państwo konto Twitter. Jeśli korzystasz z wtyczki, na przykład z przycisku „Twitter”, informacja ta również jest przesyłana na serwer Twittera i przechowywana na tym serwerze. Informacja jest także przechowywana na Państwa profilu w serwisie Twitter oraz wyświetlana dla osób znajdujących się na Państwa liście kontaktów. Dla ustalenia celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania danych przez Twittera oraz swoje prawa i preferencje ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności serwisu Twitter. https://twitter.com/privacy. Jeśli nie chcesz aby Twitter bezzwłocznie gromadził dane poprzez Stronę musisz wylogować się ze swojego konta na Twitterze przed odwiedzeniem naszej Strony.

  5.6 Korzystanie z wtyczek Linkedln

  Nasza strona korzysta w wtyczek i posiada zintegrowane funkcje LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029SierraCourt, Mountain View, CA 94043, USA.Każdorazowokiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, która ma zintegrowane funkcje LinkedIn, ustanawiane jest połączenie z serwerami LinkedIn. Z uwagi na to połączenie LinkedIn będzie informowane o tym, że odwiedzili Państwo naszą Stronę. Jeśli klikną Państwo przycisk „Recommend” i są Państwo zalogowani na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn ma możliwość powiązania Państwa wizyty na naszej Stronie z Państwa kontem. Podkreślić należy, iż nie posiadamy wiedzy o treści przetwarzanych/przesyłanych danych i korzystania z nich przez LinkedIn. Dodatkowe informacje o polityce prywatności LinkedIn można znaleźć tutaj:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  5.7 Korzystanie z wtyczek Tumblr

  Na naszych stronach znajduja sie przyciski serwisu Tumblr. Uslugodawca jest Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Przyciski te umozliwiaja udostepnienie artykulu lub strony w Tumblr badz tez sledzenie wlasciciela strony w tym serwisie. Wywolanie jednej z naszych stron przyciskiem Tumblr spowoduje nawiazanie bezposredniego polaczenia z serwerami serwisu Tumblr. Nie mamy wplywu na zakres danych zbieranych i przekazywanych przez Tumblr za posrednictwem tego przycisku. Obecnie wiadomo, ze przekazywane sa adresy IP uzytkowników oraz adresy URL poszczególnych stron internetowych.

  Dodatkowe informacje na ten temat znajduja sie w polityce prywatnosci Tumblr dostepnej na stronie www.tumblr.com/policy/de/privacy.

  5.8 Korzystanie z wtyczek Google

  Na naszej Stronie używamy tak zwanych wtyczek oferowanych przez Google Moja Firma, Google LLC., Moutain View, California, USA (dalej: „Google”). Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę, która zawiera wyżej wskazane wtyczki. Państwa przeglądarka nie utrzymuje bezpośredniego połączenia z serwerem Google. Zawartość wtyczki jest dostarczana bezpośrednio przez Google do Państwa przeglądarki i jest zintegrowana ze Stroną. Poprzez integrację Google otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wyświetla odpowiednią stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo konta Google+ lub nie są Państwo obecnie zalogowani. Ta informacja (włączając Państwa adres IP) jest wysyłana bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Google w USA i tam przechowywana. Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto Google, Google może bezzwłocznie śledzić Państwa wizytę na stronie przez konto Google. Jeśli wchodzą Państwo w interakcje z wtyczkami, ta informacja również jest przesyłana na serwer Google i przechowywana na tym serwerze. Informacja jest także publikowana na Państwa koncie Google oraz udostępniana Państwa kontaktom. Dla ustalenia celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i korzystania z danych przez Google oraz swoich praw i możliwości ustawienia ochrony prywatności, zapoznaj się z informacją o ochronie danych Google. Jeśli nie chcą Państwo, aby Google powiązało dane zgromadzone przez stronę bezpośrednio z Państwa profilem Google, muszą Państwo wylogować się ze swojego konta Google przed odwiedzeniem naszej Strony.

   

  6. Odbiorca danych

  Dane otrzymują placówki wewnętrzne lub jednostki organizacyjne, jak również inne przedsiębiorstwa zależne powiązane z nami na mocy prawa spółek tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań umownych i prawnych lub gdy wymagamy tych danych w ramach opracowywania i realizacji naszego uzasadnionego interesu.

  Państwa dane zostaną przekazane odbiorcom zewnętrznym w związku z realizacją umowy, o ile będziemy zobowiązani do przestrzegania wymogów prawnych w zakresie zgłaszania lub przekazywania danych bądź informowania o nich, została wyrażona zgoda na przekazanie ich stronom trzecim lub zewnętrznym usługodawcom, którzy działają w naszym imieniu jako kontraktowe podmioty przetwarzające lub pełnią dla nas funkcje (np. dostawcy usług informatycznych, centra obliczeniowe, niszczenie danych lub usługi kurierskie).

  7. Przekazywanie danych do kraju trzeciego

  Państwa dane przekazujemy do placówek w krajach spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (tzw. kraje trzecie), które pracują dla nas jako kontraktowe podmioty przetwarzające (np. dostawcy usług IT lub centra obliczeniowe). W ramach korzystania z Google Analytics przesyłamy Państwa skrócony adres IP do USA. Ponadto Państwa dane mogą być przesyłane do dostawców wtyczek do portali społecznościowych; więcej szczegółów można znaleźć w ich polityce prywatności. W ramach korzystania z wtyczek społecznościowych, Państwa dane mogą być przesyłane do państw, w których mieszczą się siedziby dostawców ww. wtyczek.

  Jeżeli Komisja Europejska nie zadecyduje o odpowiednim poziomie ochrony danych w danym kraju, zawieramy umowy zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych, które zapewniają odpowiednią ochronę i poszanowanie Państwa praw i wolności. Alternatywną podstawą przekazywania danych jest decyzja wykonawcza Komisji UE 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez tarczę ochronną danych UE-USA. Na życzenie chętnie udzielimy szczegółowych informacji.

  Ponadto nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów spoza UE lub EOG ani do organizacji międzynarodowych.

  8. Okres przechowywania danych

  Przestrzegamy zasad unikania przesyłania danych i minimalizacji danych. Dlatego przechowujemy Państwa dane osobowe, o ile w ogóle je gromadzimy, tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania danych lub tak długo, jak jest to przewidziane przez ustawodawcę w różnych okresach przechowywania. Po ustaniu danego celu, cofnięciu zgody lub upływie ustawowego okresu przechowywania, odpowiednie dane zostaną rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi zablokowane lub usunięte.

  9. Państwa prawa jako osoby, której dotyczy gromadzenie danych

  W przypadku skorzystania przez użytkownika z praw przysługujących mu na mocy niniejszego rozdziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poinformujemy wszystkich odbiorców, którym zostały przekazane dane osobowe, o korekcie lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania przeprowadzonych zgodnie z życzeniem użytkownika, o ile takie powiadomienie nie jest niemożliwe lub nie wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku.

  W celu skorzystania z przysługujących użytkownikowi praw lub uzyskania wszelkich istotnych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w pkt 13. Odpowiemy najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania Państwa zapytania. Zgodnie z obowiązującym prawem i poniższymi informacjami mają Państwo prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich korekty, usunięcia lub możliwości przeniesienia (np. przekazania danych osobowych innemu usługodawcy) przetwarzanych przez nas danych osobowych, jak również o ograniczeniu ich przetwarzania.

  9. 1 Prawo do uzyskania informacji

  W każdej chwili i bezpłatnie masz prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas danych, celach przetwarzania, kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania lub, w przypadku transferu do kraju trzeciego, odpowiednich gwarancji. Mają Państwo również prawo do otrzymania kopii swoich danych.

  9.2 Korekta danych osobowych

  Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo do korekty danych osobowych, które zostały nam przez Ciebie udostępnione. Ustawienia usług umożliwiają aktualizację informacji o koncie, zmianę ustawień profilu, zamówienie/cofnięcie zamówienia wiadomości od nas oraz określenie swoich preferencji dotyczących udostępniania usług, w tym funkcji opartych na lokalizacji.

  Jeżeli nasze usługi zostały zamówione drogą pisemną lub pocztą elektroniczną, prosimy o kontakt z nami na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych kontaktowych określonych w punkcie 13 w celu skorygowania swoich danych osobowych.

  9.3 Usunięcie danych osobowych

  W dowolnym momencie można zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z danych kontaktowych określonych w punkcie 13. Na Państwa żądanie niezwłocznie usuniemy wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa osoby, pod warunkiem, że cel przetwarzania przestał mieć zastosowanie i nie istnieją ustawowe lub prawne obowiązki w zakresie przechowywania danych uniemożliwiające ich usunięcie. W takim przypadku dane zostaną zablokowane.

  9.4 Ograniczenie przetwarzania

  W przypadku, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku zakwestionowania poprawności, legalności lub konieczności przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych kontaktowych wymienionych w punkcie 13, ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych do niezbędnego minimum (przechowywanie) i w razie potrzeby wykorzystamy je wyłącznie w celu ustalenia, wykonania lub egzekwowania roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych oraz z innych powodów prawnych. Jeśli ograniczenie zostanie zniesione, a my ponownie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, niezwłocznie otrzymasz odpowiednią informację.

  9.5 Możliwość przeniesienia danych osobowych

  Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały nam przekazane na podstawie zgody lub umowy i które są przetwarzane automatycznie. Na Państwa żądanie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych do kontaktu określonych w punkcie 13 natychmiast po otrzymaniu Państwa wniosku udostępnimy Państwu dane osobowe w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na życzenie przekażemy Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym (kontrolerom danych), których określą Państwo w zapytaniu, pod warunkiem że zapytanie to nie narusza praw lub wolności stron trzecich i jest technicznie wykonalne.

  9.6 Cofnięcie zgody/prawa do odwołania

  Zgodę można w każdej chwili cofnąć bez podania przyczyn. Prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub listowny (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 13). Nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w celach, na które została udzielona zgoda i odpowiednio je zablokujemy. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  9.7 Prawa do wniesienia zażalenia

  Ze względu na swoją szczególną sytuację w każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (wykonywanie zadania w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes podmiotu odpowiedzialnego); dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać dotyczących Państwa danych, chyba że udowodnimy, że istnieją istotne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie to służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Jeżeli dane dotyczące Państwa są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych do celów takiej reklamy. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dane te nie będą już przetwarzane do tych celów.

  Ewentualne odwołania należy kierować na podany adres korespondencyjny..

  10. Zmiana naszej polityki prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo do sporadycznego dostosowywania niniejszej polityki prywatności w taki sposób, aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi, lub do wprowadzania zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. W przypadku kolejnej wizyty będzie obowiązywała nowa polityka prywatności.

  CLOSE
  CLOSE